Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden lees je alles over de voorwaarden van NivaDesign.

Artikel 1 - Definities en begrippen

 • NivaDesign: gevestigd te Maastricht aan de Krulbolruwe 11, 6218RE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 67517811.
 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van NivaDesign zoals hierna vermeld.
 • Website: de website van NivaDesign.nl
 • Overeenkomst: Een tussen NivaDesign en haar klant gesloten overeenkomst met betrekking tot het leveren van producten en diensten van NivaDesign.
 • Producten en diensten: geleverd door NivaDesign

Artikel 2 - Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij NivaDesign producten en/of diensten aan haar klant levert.

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen NivaDesign en haar klant komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke aanvaarding van de aanbieding/offerte.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen NivaDesign en haar klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door beide partijen mondeling of schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Alle aanbiedingen en offertes van NivaDesign zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Verplichtingen

NivaDesign
 1. NivaDesign zal de aan haar verstrekte opdrachten en door haar te verrichten diensten met zorg en op vakbekwame wijze uitvoeren.
 2. NivaDesign verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten. Alle door NivaDesign te sluiten overeenkomsten betreffende het uitvoeren van werkzaamheden en of het verlenen van diensten zijn inspanningsverbintenissen.
 3. NivaDesign zal geen (persoons)gegevens aan derden verstrekken zonder vooraf toestemming te vragen aan haar klant.
 4. NivaDesign verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van klant.
Klant
 1. De klant zal NivaDesign steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens.
 2. De klant garandeert dat alle redelijke instructies van NivaDesign met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren.
 3. Klant vrijwaart NivaDesign voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van NivaDesign jegens klant is uitgesloten.
 4. De klant dient zelf zorg te dragen voor het in bezit hebben en het juist functioneren van de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om gebruikmaking van de diensten van NivaDesign mogelijk te maken.
 5. De klant is te allen tijde verplicht juiste, actuele en volledige gegevens te verschaffen welke aan de klant worden gevraagd bij of na het sluiten van een overeenkomst. Onjuist of onvolledige informatie geeft NivaDesign het recht om de overeenkomst te beëindigen.
 6. De klant is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van NivaDesign.

Artikel 5 - Aanprakelijkheid

 1. Tenzij schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld van NivaDesign, is NivaDesign niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, bedrijfsschade en andere gevolgschade.
 2. NivaDesign is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het bedenken, ontwikkelen en creëren van (merk)namen, beeldmerken, logo’s wanneer blijkt dat deze reeds bestaan en/of reeds geregistreerd zijn.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door NivaDesign aan de klant te leveren producten en/of diensten blijven in eigendom van NivaDesign totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is zijn voldaan.

Artikel 7 - Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst tussen NivaDesign en haar klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst kan tussentijds uitsluitend worden beëindigd, tenzij anders overeenkomen, indien de partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. In onderling schriftelijk (email) overleg kunnen partijen tot beëindiging van de overeenkomst overgaan.

Artikel 8 - Facturering

 1. Alle door NivaDesign genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro’s tenzij anders vermeld.
 3. NivaDesign behoudt zich het recht om bij verlenging van de overeenkomst de prijzen te wijzigen.
 4. Betaling door de klant aan NivaDesign dient voldaan te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.

Artikel 9 - Intellectueel eigendom

 1. De door NivaDesign geleverde producten en/of diensten zijn en blijven eigendom van NivaDesign, tenzij anders is overeengekomen.
 2. NivaDesign behoudt te allen tijde het auteursrecht van de in opdracht ontwikkelde producten en/of diensten.

Artikel 10 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Denk hierbij aan storingen in netwerken, hosting providers of elektriciteit. NivaDesign is in geval van overmacht niet aansprakelijk voor enige schade.

Artikel 11 - Buitengebruikstelling

 1. NivaDesign heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij terzake van de overeenkomst een verplichting jegens NivaDesign niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. NivaDesign zal haar klant hier van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 2. (Eventuele) verplichtingen tot betaling van verschuldigde bedragen blijven ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden is NivaDesign gerechtigd de geleverde producten en/of diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering door NivaDesign is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

NivaDesign
privacy@nivadesign.nl
BTW. nr. NL002247777B12
KvK nr. 67517811

Laatst bijgewerkt op zaterdag 6 juni 2020.