Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van NivaDesign.

Definities

 1. NivaDesign: gevestigd aan de Veldleeuwerik 60, 6245 RJ te Eijsden, onder KVK nr. 67517811.
 2. Klant: degene met wie NivaDesign een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: NivaDesign en klant samen.

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens NivaDesign.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van NivaDesign zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of offerte.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt NivaDesign zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt NivaDesign slechts, nadat de klant deze schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die NivaDesign hanteert zijn in euro's en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die NivaDesign hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan NivaDesign te alle tijde wijzigen.
 3. NivaDesign heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal NivaDesign prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 5. De klant heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingsvoorwaarden

 1. De klant dient betalingen binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te hebben voldaan.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat NivaDesign de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. NivaDesign behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 4. NivaDesign begint met haar werkzaamheden nadat de betaling van de eerste factuur is voldaan.
 5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt mag NivaDesign zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen NivaDesign en klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 3. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te alle tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. NivaDesign voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 5. NivaDesign heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat NivaDesign tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan NivaDesign.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt retourneert NivaDesign de betreffende bescheiden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. NivaDesign blijft eigenaar van alle geleverde producten en of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van NivaDesign ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle informatie die NivaDesign ontvangt van de klant.

Klachten

 1. De klant dient een door NivaDesign geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dienst de klant NivaDesign daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat NivaDesign in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. De klant dient de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan NivaDesign.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een klacht NivaDesign ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid

 1. NivaDesign is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien er voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien NivaDesign aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. NivaDesign is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien NivaDesign aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Elk recht van de klant op schadevergoeding van NivaDesign vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waarin de aansprakelijkheid direct voortvloeit.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer NivaDesign toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. NivaDesign heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien zijn klant de verplichtingen in de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van NivaDesign in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan NivaDesign kan worden toegerekend in een van de wil van NivaDesign onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van NivaDesign kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor NivaDesign 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat NivaDesign er weer aan kan voldoen.
 4. NivaDesign is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. NivaDesign is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal NivaDesign zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Laatst bijgewerkt op 29-03-2022.

© 2024 NivaDesign. Alle rechten voorbehouden.